ผลิตภัณฑ์

สินเชื่อกลุ่มสตรีออมทรัพย์

ประเภท: สินเชื่อกลุ่ม
วัตถุประสงค์: เพื่อสนับสนุนสินเชื่อขนาดย่อมแก่กลุ่มสตรีในพื้นที่ชนบทเพื่อพัฒนาอาชีพ
กลุ่มเป้าหมาย: กลุ่มสตรี (อย่างน้อย 5 คน/กลุ่ม) ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ
วงเงินสินเชื่อ: 10,000 – 15,000 บาท/ราย
อัตราดอกเบี้ย: ไม่เกิน 15%/ปี (ลดต้นลดดอก)
ระยะเวลาการชำระ: 6 เดือน

สินเชื่อสำหรับสตรีผู้ประกอบการ

ประเภท: สินเชื่อรายบุคคล
วัตถุประสงค์: เพื่อสนับสนุนสินเชื่อขนาดย่อมแก่สตรีผู้ประกอบการในการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ในระดับครัวเรือน
กลุ่มเป้าหมาย: สมาชิกกลุ่มสตรีออมทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ
วงเงินสินเชื่อ: 30,000 – 60,000 บาท/ราย
อัตราดอกเบี้ย: ไม่เกิน 15%/ปี (ลดต้นลดดอก)
ระยะเวลาการชำระ: 1 – 3 ปี

สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ (ภายใต้กำกับของกระทรวงการคลัง)

ประเภท: สินเชื่อรายบุคคล
วัตถุประสงค์: เพื่อสนับสนุนสินเชื่อเอนกประสงค์สำหรับบุคคลทั่วไปในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
กลุ่มเป้าหมาย: บุคคลทั่วไปในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
วงเงินสินเชื่อ: ไม่เกิน 50,000 บาท/ราย
อัตราดอกเบี้ย: ไม่เกิน 36 %/ปี (ลดต้นลดดอก)
ระยะเวลาการชำระ: 1 – 3 ปี

สินเชื่อเพื่อพัฒนาธุรกิจ

ประเภท: สินเชื่อรายบุคคล
วัตถุประสงค์: เพื่อสนับสนุนสินเชื่อขนาดย่อมแก่ผู้ประกอบการในท้องถิ่น
กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และศรีสะเกษ
วงเงินสินเชื่อ: ไม่เกิน 50,000 บาท/ราย
อัตราดอกเบี้ย: 15 %/ปี (ลดต้นลดดอก)
ระยะเวลาการชำระ: 1 – 3 ปี

Scroll to Top